آل خر م

‎خیرکم من تعلم القرآن و علمہ‎. ـف سـ

2022-12-01
    مخرج حرف د وت
  1. ـل تعـ
  2. توافقی
  3. دین، ترا گر فیلسوفِ دهر باشی، خر کند